Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w związku z przyznaniem dotacji w wysokości 258 264,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Funduszu Solidarnościowego
rozpoczyna nabór wniosków dla mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024


Program jest adresowany do rodziców/opiekunów osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy sprawują bezpośrednią opiekę i wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki. Program adresowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, jeżeli występuje konieczność stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, jak również konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością.


W pierwszej kolejności wsparciem objęci będą członkowie rodziny lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, która stale przebywa w domu i nie korzysta np. z ośrodka wsparcia, z placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu pomocy, z warsztatów terapii zajęciowej itp.


W ramach otrzymanego dofinansowania w roku 2024 z wsparcia w formie pobytu dziennego skorzysta 30 opiekunów osób z niepełnosprawnością (5 to rodzice/opiekunowie dzieci, 25
rodzice/opiekunowie osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym) oraz dla 3 rodziców/opiekunów osób dorosłych z niepełnosprawnością świadczone będą usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, którzy zadeklarowali chęć udziału w Programie i spełniają przesłanki do objęcia ich wsparciem.


Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy
o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi:
pod nr telefonu
25 758 00 46


Szczegółowe informacje na temat Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 uzyskać można na stronie internetowej:


www.niepelnosprawni.gov.pl

Wymagane dokumenty:

1. Karta zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
edycja 2024.

2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej/dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności.

3. Klauzula informacyjna RODO.