Opieka wytchnieniowa – edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że Miasto Mińsk Mazowiecki pozyskało środki na realizację
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”,
w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Całkowita wartość programu 54 162,00 złotych.
Wysokość dofinansowania – wysokości 54 162,00 złotych

Program w Mińsku Mazowieckim realizowany będzie w dwóch formach:

 1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
   miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
   innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin lub
opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad :

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej
  w tym:
  • usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny
z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Liczba uczestników Programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021” ograniczona!!!