W związku z Programem „Opieka 75+” – edycja 2022 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w wyżej wymienionym Programie.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób w wieku 75+ i więcej poprzez poprawę dostępności do usług

opiekuńczych.

Program skierowany jest do osób:

  • samotnych lub samotnie gospodarujących,
  • pozostających w rodzinie

W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem można objąć osoby, które:

  • po raz pierwszy skorzystają z usług opiekuńczych,
  • jak również osoby, które potrzebują zwiększenia liczby godzin ww. usług

Usługi opiekuńcze przysługują:

  1. osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona,
  2. mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina nie jest w stanie tej opieki zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zakres, okres i miejsce świadczenia usług opiekuńczych oraz wysokość odpłatności, ustala się w drodze decyzji administracyjnej, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Uczestnicy Programu „Opieka 75+”, których dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 1940 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1500 zł dla osoby w rodzinie –

nie ponoszą odpłatności za usługi opiekuńcze.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny

z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Alicją Cudną i Anną Piotrowską pod nr telefonu:

25 758 22 24

881 718 321

881 543 664