Informacja dla najemców lokali mieszkalnych przy ul. Rodziny Popielów 8 i 8A w Mińsku Mazowieckim w sprawie składania wniosków o dopłaty do czynszu w ramach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

W Mińsku Mazowieckim obecnie o dopłatę czynszową mogą ubiegać się mieszkańcy inwestycji budynków mieszkalnych przy ul. Rodziny Popielów 8 i 8A.

Miejsce składania wniosków:

 • osobiście:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wniosek rozpatruje Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

tel. 25 758 68 75, 25 758 22 24 wew. 16

ul. Kościuszki 25A

05-300 Mińsk Mazowiecki


 • za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 25A

05-300 Mińsk Mazowiecki


 • przez platformę ePUAP  – skany wniosku oraz załączników jako załącznik do pisma ogólnego

Osoby ubiegające się o dopłatę czynszową powinny wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł –zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem do ustawy z dnia

16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki o numerze: 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030

tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie dopłaty do czynszu

Opłaty można dokonać także w kasie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy

ul. Konstytucji 3 Maja 1 (płatność bezgotówkowa) lub u inkasenta opłaty skarbowej w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11-Listopada 5.

Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji uprawnienia do tych dopłat.

Dokumenty, które należy złożyć w celu ubiegania się o dopłatę czynszową:

 1. wniosek o przyznanie dopłat (do pobrania) – w przypadku gdy najemcą są małżonkowie wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków,
 2. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (do pobrania);
 3. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za odpowiedni rok kalendarzowy, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych  przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania (do pobrania),
 4. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 (do pobrania),
 5. zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie (do pobrania),
 6. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane przed ponownym ubieganiem się najemcy o dopłaty – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 3 (do pobrania),
 7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat w przypadku osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 4 (do pobrania),
 8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy – w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 (do pobrania),
 9. kopia umowy najmu lub kopia umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu, w przypadku gdy umowa najmu nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o dopłaty,
 10. potwierdzenie dowodu wniesienia opłaty skarbowej.
 11. Protokół zdawczo -odbiorczy lokalu – do wglądu

Wyżej wymienione oświadczenia (pkt 1 – 8) są składane pod odpowiedzialnością karną.

Dopłaty do czynszu mogą zostać udzielone, jeżeli:

 1. została zawarta umowa najmu mieszkania
 2. najemca jest osobą fizyczną zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą obywatelstwo polskie albo cudzoziemcem:
 3. posiadającym prawo pobytu/prawo stałego pobytu i będącym obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Konfederacji Szwajcarii,
 4. posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 127, lub art. 139a ust. 1, lub art. 139o ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 poz. 35 z późn. zm.),
 5. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,  z wyłączeniem zezwolenia na pracę na okres nie przekraczający 6 miesięcy, podjęcia studiów oraz pracy sezonowej na podstawie wizy,
 6. posiadającym dokument pobytowy na podstawie art. 3 pkt 13b ustawy o cudzoziemcach.
 7. w dniu składania wniosku o dopłaty i przez okres ich pobierania najemca ani żaden z członków gospodarstwa domowego najemcy nie jest:
 8. właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 9. osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 10. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
 11. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:
 12. w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,
 13. w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r., średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

Liczba osób w gospodarstwie domowymMaksymalny dochód
17155,48 zł
210017,67 zł
312879,86 zł
415742,06 zł
518604,25 zł
621466.44 zł

Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w:

 • 2021 roku – w przypadku wniosków o dopłaty składanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku.
 • 2020 roku – w przypadku wniosków o dopłaty składanych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2022 roku.
 • najemca nie podnajmuje mieszkania lub części mieszkania, do którego mają być stosowane dopłaty czynszowe.

   ŚWP x PN x WD 1,8%

Miesięczna wysokość dopłaty= 

                                                                12

ŚWP – średni wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie

PN – powierzchnia normatywna mieszkania

WD – współczynnik dopłaty, który wynosi 1,8%

Powierzchnia normatywna:

liczba osób w gospodarstwie domowympowierzchnia normatywna,
nie więcej niż powierzchnia mieszkania
120 m2
235 m2
350 m2
465 m2
580 m2
695 m2

W ramach corocznej weryfikacji uprawnień do dopłaty czynszowej najemca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia oznaczone w punkcie  nr 2 i nr 3 (powyżej)  nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy, jednak nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy, w jakich dopłaty będą stosowane. W przypadku nie dostarczenia ww. dokumentów w wyznaczonym terminie wypłata dopłat podlega wstrzymaniu.