Informacja dla najemców lokali mieszkalnych przy ul. Rodziny Popielów 8 i 8A w Mińsku Mazowieckim w sprawie składania wniosków o dopłaty do czynszu w ramach ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

W Mińsku Mazowieckim obecnie o dopłatę czynszową mogą ubiegać się mieszkańcy inwestycji budynków mieszkalnych przy ul. Rodziny Popielów 8 i 8A.

Miejsce składania wniosków:

 • osobiście:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wniosek rozpatruje Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

tel. 25 758 68 75, 25 758 22 24 wew. 16

ul. Kościuszki 25A

05-300 Mińsk Mazowiecki


 • za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 25A

05-300 Mińsk Mazowiecki


 • przez platformę ePUAP  – skany wniosku oraz załączników jako załącznik do pisma ogólnego

Osoby ubiegające się o dopłatę czynszową powinny wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł –zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem do ustawy z dnia

16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki o numerze: 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030

tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie dopłaty do czynszu

Opłaty można dokonać także w kasie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy

ul. Konstytucji 3 Maja 1 (płatność bezgotówkowa) lub u inkasenta opłaty skarbowej w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11-Listopada 5.

Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji uprawnienia do tych dopłat.

Dokumenty, które należy złożyć w celu ubiegania się o dopłatę czynszową:

 1. wniosek o przyznanie dopłat (do pobrania) – w przypadku gdy najemcą są małżonkowie wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków,
 2. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (do pobrania);
 3. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za odpowiedni rok kalendarzowy, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o wysokości dochodów utraconych lub uzyskanych  przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania (do pobrania),
 4. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 (do pobrania),
 5. zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie (do pobrania),
 6. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane przed ponownym ubieganiem się najemcy o dopłaty – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 3 (do pobrania),
 7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat w przypadku osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 4 (do pobrania),
 8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy – w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 (do pobrania),
 9. kopia umowy najmu lub kopia umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu, w przypadku gdy umowa najmu nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o dopłaty,
 10. potwierdzenie dowodu wniesienia opłaty skarbowej.
 11. Protokół zdawczo -odbiorczy lokalu – do wglądu

Wyżej wymienione oświadczenia (pkt 1 – 8) są składane pod odpowiedzialnością karną.

Dopłaty do czynszu mogą zostać udzielone, jeżeli:

 1. została zawarta umowa najmu mieszkania
 2. najemca jest osobą fizyczną zamieszkującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadającą obywatelstwo polskie albo cudzoziemcem:
 3. posiadającym prawo pobytu/prawo stałego pobytu i będącym obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego/ Konfederacji Szwajcarii,
 4. posiadającym zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 127, lub art. 139a ust. 1, lub art. 139o ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 poz. 35 z późn. zm.),
 5. posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,  z wyłączeniem zezwolenia na pracę na okres nie przekraczający 6 miesięcy, podjęcia studiów oraz pracy sezonowej na podstawie wizy,
 6. posiadającym dokument pobytowy na podstawie art. 3 pkt 13b ustawy o cudzoziemcach.
 7. w dniu składania wniosku o dopłaty i przez okres ich pobierania najemca ani żaden z członków gospodarstwa domowego najemcy nie jest:
 8. właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 9. osobą, której przysługuje, w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
 10. właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny.
 11. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:
 12. w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,
 13. w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r., średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:

Liczba osób w gospodarstwie domowymMaksymalny dochód
15 662,53 zł
27 927,54 zł
310 192,55 zł
412 457,56 zł
514 722,57 zł
616 987,59 zł

Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w:

 • 2021 roku – w przypadku wniosków o dopłaty składanych w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2022 roku.
 • 2020 roku – w przypadku wniosków o dopłaty składanych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2022 roku.
 • najemca nie podnajmuje mieszkania lub części mieszkania, do którego mają być stosowane dopłaty czynszowe.

   ŚWP x PN x WD 1,8%

Miesięczna wysokość dopłaty= 

                                                                12

ŚWP – średni wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązujący w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie

PN – powierzchnia normatywna mieszkania

WD – współczynnik dopłaty, który wynosi 1,8%

Powierzchnia normatywna:

liczba osób w gospodarstwie domowympowierzchnia normatywna,
nie więcej niż powierzchnia mieszkania
120 m2
235 m2
350 m2
465 m2
580 m2
695 m2

W ramach corocznej weryfikacji uprawnień do dopłaty czynszowej najemca jest zobowiązany przedłożyć oświadczenia oznaczone w punkcie  nr 2 i nr 3 (powyżej)  nie wcześniej niż w terminie 2 miesięcy, jednak nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy, w jakich dopłaty będą stosowane. W przypadku nie dostarczenia ww. dokumentów w wyznaczonym terminie wypłata dopłat podlega wstrzymaniu.