Informacja dla najemców lokali mieszkalnych przy ul. Rodziny Popielów 8 i 8A w Mińsku Mazowieckim w sprawie składania wniosków o zmianę decyzji w sprawie dopłat w ramach ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe

16 lipca 2023 r. weszła w życie ww. ustawa umożliwiająca najemcom korzystającym z dopłat do czynszu w ramach programu Mieszkanie Plus złożenie wniosku o zmianę decyzji w sprawie dopłat w przypadku jeżeli od ostatniej weryfikacji rocznej nastąpiło podwyższenie stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu lub gdy podwyższenie tej stawki miało miejsce po wydaniu decyzji w sprawie dopłat a przed 16 lipca 2023 r. Odpowiednio zmiana wysokości przyznanej dopłaty dokonywana będzie proporcjonalnie do wyrażonego w procentach wzrostu tej stawki, jednak nie więcej niż wzrost średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub o kwotę odpowiadającą różnicy między wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu obowiązującą w dniu zawierania umowy najmu a wysokością czynszu ustaloną zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu 16 lipca 2023 r.

W Mińsku Mazowieckim obecnie o dopłatę czynszową mogą ubiegać się mieszkańcy inwestycji budynków mieszkalnych przy ul. Rodziny Popielów 8 i 8A.

Miejsce składania wniosków:

  • osobiście:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wniosek rozpatruje Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

II piętro pokój nr 1

tel. 25 758 68 75, 25 758 22 24 wew. 16

ul. Kościuszki 25A

05-300 Mińsk Mazowiecki


  • za pośrednictwem poczty na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 25A

05-300 Mińsk Mazowiecki


  • przez platformę ePUAP  – skany wniosku oraz załączników jako załącznik do pisma ogólnego

Wniosek  o zmianę dopłaty dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w zakładce dokumenty do pobrania.

Osoby ubiegające się o  zmianę dopłaty czynszowej powinny wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł –zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.- o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.)

na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki o numerze: 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030

tytułem: opłata skarbowa za wydanie decyzji w sprawie dopłaty do czynszu

Opłaty można dokonać także w kasie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 (płatność bezgotówkowa) lub u inkasenta opłaty skarbowej w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim przy ul. 11-Listopada 5.