MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIŃSKU MAZOWIECKIM INFORMUJE :

OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2020 r.

TRWA NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI

SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z TERENU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2019 poz. 1507z późn. zm.), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny.

Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528 zł.