Program „Asystent rodziny 2014”

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim od 2012 roku realizuje Resortowy Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej "Asystent rodziny".

 W tym okresie 27 rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze z terenu Miasta zostało objętych wsparciem asystenta rodziny.
 Program finansowany jest ze środków otrzymanych z przyznanej dotacji z budżetu państwa oraz środków własnych. Całkowity koszt realizacji zadania w 2012 roku wyniósł 24 480,00 zł,w 2013 roku - 41 005,25 zł.

W 2014 roku kwota przyznanej dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie programu wynosi 26 176,00 zł.