Projekt w ramach Funduszy Norweskich

Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w okresie od 01.06.2014r. do 31.05.2015r. będzie realizował Projekty pt. „ Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć”.

Z uwagi na szerzące się zjawisko przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o dotychczasowe doświadczenie podjął kolejne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt odpowiadając na niezaspokojone potrzeby kładzie główny nacisk na działania profilaktyczne związane z edukacją i poradnictwem oraz wsparciem członków grup roboczych. Projekt skupia się na pięciu działaniach: spotkaniach grup psychoedukacyjnych dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie oraz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w tym zagrożonych przemocą w rodzinie, doradztwie społeczno – prawnym, spotkaniach edukacyjnych, mediacjach rodzinnych i superwizji.

Oczekiwane rezultaty Projektu to spadek liczby osób dotkniętych przemocą w rodzinie , wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy oraz wdrożenie systemu wsparcia dla przedstawicieli instytucji realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni : pedagoga, mediatora i superwizora pracy socjalnej.

Kontakt z koordynatorem Projektu – panią Agnieszką Słońską Tel.25 7520508
Projekt współfinansowany z Funduszy Norweskich.