Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Mińsku Mazowieckim

                  zaprasza do uczestnictwa                    

w Projekcie pt. „Moja aktywność – przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu i społecznemu mieszkańców Mińska Mazowieckiego”.

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej RPO WM 2014 – 2020

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Termin realizacji projektu od 01.08.2018 r. do 30.06.2020 r.

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

· Diagnoza indywidualnych potrzeb zawodowych i psychospołecznych

· Warsztaty komunikacji społecznej

· Warsztaty motywacyjne

· Warsztaty z przedsiębiorczości

· Szkolenia zawodowe

· Wsparcie pracownika socjalnego

· Wizyty studyjne w podmiotach ekonomii społecznej

· Udział w pracach społecznie użytecznych

· Zasiłki celowe

Uczestnikiem projektu może być osoba w wieku aktywności zawodowej, posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, będąca mieszkańcem Mińska Mazowieckiego, korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej, bezrobotna zakwalifikowana do III profilu przez PUP.

Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25A

lub pod numerem telefonu 25 756 32 39