Świadczenie to przysługuje gospodarstwu domowemu, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  1. gospodarstwom domowym, które wykorzystują energię elektryczną pochodząca z mikroinstalacji tj. odnawialnego źródła energii o łącznej mocy nie większej niż 50 kW np. w formie fotowoltaiki
  2. gospodarstwom domowym, które otrzymały dodatek węglowy lub dodatek dla gospodarstw domowych

Wysokość dodatku elektrycznego co do zasady wynosi 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego zużycia w 2021 r.  przekraczającego 5 MWh, odbiorcy energii elektrycznej w takim gospodarstwie domowym przysługuje dodatek w podwyższonej wysokości 1500 zł. 

Dodatek elektryczny przyznawany jest jednorazowo

I. Wymagane dokumenty:

– wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego
– w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w  2021 r. przekraczające 5 MWh.

II. Termin załatwienia sprawy:

Wniosek o wypłatę dodatku składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r., przy czym wypłata dodatków została przewidziana najpóźniej do dnia 31 marca 2023 r. 
Wnioski o wypłatę dodatku złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

III. Sposób załatwienia sprawy:

Wnioski będzie można składać:
– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,
– tradycyjnie (papierowo) w siedzibie MOPS (pokoje nr 1, 2, 4 i 5 na II piętrze)