UWAGA, INFORMUJEMY, ŻE

OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2022 r.

TRWA  NABÓR WNIOSKÓW

NA STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 

DLA UCZNIÓW Z TERENU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

ORAZ DLA UCZNIÓW OBYWATELI UKRAINY

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2021 poz. 2268 ze zmianami), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny. 

Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 600 zł.

PONIŻEJ DO POBRANIA W FORMACIE PDF WNIOSEK O STYPENIUM I ZASIŁEK SZKOLNY WRAZ Z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ