W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U z 2022 r., poz. 1) informujemy, że wnioski o wypłatę dodatku energetycznego składane od 4 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. Wnioski złożone przed tym terminem zostaną rozpatrzone a świadczenia wypłacone zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.