Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust.1   ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także  gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 456 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się  do dnia 15 września każdego  roku szkolnego.

Stypendium  przyznawane jest w zależności od dochodu na osobę w rodzinie  w następującej wysokości:

1. 80%  kwoty zasiłku rodzinnego – gdy dochód rodziny przekracza  50% kryterium dochodowego i nie przekracza 100% kryterium dochodowego tj. kwota 84,80 zł miesięcznie.

2. 85% kwoty zasiłku rodzinnego – gdy dochód rodziny nie przekracza 50% kryterium dochodowego  tj. kwota 90,10 zł miesięcznie.

3.  Wysokość stypendium szkolnego określonego w pkt. 1,2 podwyższona jest o 10% w przypadku wystąpienia jednocześnie trzech warunków rodzinnych: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna tj. kwota 95,40 zł i 100,70 zł  miesięcznie.

ZASIŁEK SZKOLNY może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego:

1.          śmierć rodziców, innych członków rodziny,

2.          klęska żywiołowa,

3.          długotrwała choroba ucznia,

4.          inne, szczególne okoliczności (kradzież, wypadek).

 O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.  

O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim na podstawie złożonego wniosku kierując się indywidualną oceną skutków zdarzenia losowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim uprzejmie informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny  2014/2015  należy składać w godzinach pracy Ośrodka lub za pośrednictwem poczty od 1 września  do 15 września 2014 r.