NIEBIESKA POZYTYWKA

kwi 29, 2021

Edukacja na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, w ramach realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020 Miasta Mińsk Mazowiecki, zorganizował konferencję poświęconą edukacji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie NIEBIESKA POZYTYWKA. Spotkanie odbyło się dnia 12 października w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Adresatami konferencji byli przedstawiciele instytucji, które są zaangażowane w świadczenie pomocy mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

        Konferencję otworzyła Pani Elżbieta Kowalik-Wirowska, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim oraz Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawiając zebranym temat: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w mieście Mińsk Mazowieckim w latach 2016-2017”.

Następnie Pani Bożena Zagórska, Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim opowiedziała o działaniach Ośrodka podejmowanych w ramach realizacji zadania, jakim jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

Z bardzo dużym zainteresowaniem spotykało się wystąpienie Pani Renaty Durda, Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPS, członka Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Zespołu Społecznych Doradców Rzecznika Praw Dziecka. Pani Renata Durda, w oparciu o własne doświadczenie i szeroką wiedzę, przybliżyła uczestnikom pozytywne i negatywne strony procedury Niebieskie Karty oraz cechy skutecznego „pomagacza”.

Kolejnym prelegentem był asp. sztab. Sebastian Matasek, który przedstawił zagadnienie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizowania zadań wynikających z procedury Niebieskie Karty z punktu widzenia Policji.

Ostatnim, ale bardzo wartościowym puntem konferencji było wystąpienie Pani Marii Albrechcińskiej – Oleksiuk, psycholog, reprezentującej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim. Pani Maria Albrechcińska – Oleksiuk opowiedziała o doświadczeniach związanych z realizacją Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Wspólnym elementem wszystkich wystąpień było zwrócenie uwagi na istotną rolę współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy wszystkich instytucji zajmujących się tym problemem. Skuteczna współpraca oraz koordynacja działań wobec rodziny z problemem przemocy warunkuje efektywność podejmowanych kroków, a także umożliwia rzetelną ocenę oraz szersze zrozumienie ich sytuacji.