Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o prowadzonym naborze wniosków w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 2021 r.

Program w Mińsku Mazowieckim realizowany będzie w dwóch formach:
1. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
2. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad :

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej
    w tym:
  • usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.
Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Liczba uczestników Programu „Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021” ograniczona!!!