1.Do wniosku dołącza się dokumenty (wykaz opłat) potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków
z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku, np. składając wniosek w lipcu 2021 r., należy do niego dołączyć wykaz opłat za miesiąc czerwiec 2021 r.

 1. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym szkole wojskowej jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.
 2. W przypadku braku w lokalu mieszkalnym centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody czy gazu przewodowego nie dołącza się faktury za energię elektryczną. W celu obliczenia wysokości ryczałtu stosuje się cenę 1kWh energii elektrycznej jednakowej dla wszystkich osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.
 3. W deklaracji o wysokości dochodów nie podaje się dochodów takich jak – zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek pielęgnacyjny, prace dorywcze, pomoc rodziny, składka zdrowotna odprowadzana za bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy.
 4. Dochodem członków gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są m.in:
 • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art.30b, art.30c, art.30e i art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 z późn.zm.) pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (dochód netto) ,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • emerytury i renty (dochód netto po odliczeniu świadczenia uzupełniającego dla osób niepełnosprawnych w kwocie 500 zł),
 • alimenty na rzecz dzieci,
 • stypendia doktoranckie, stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom,
 • dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego,
 • stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej,
 • zasiłki chorobowe ZUS i KRUS,
 • świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,
 • świadczenie rodzicielskie.

Pozostałe dochody, które należy uwzględnić w deklaracji o wysokości dochodów wymienione są w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Zmianie ulega również kryterium dochodowe uprawniające do dodatku mieszkaniowego. Przy wydawaniu decyzji uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, które na dzień 01.07.2021 r. wynosi 5 167,47 zł.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył 40% w gospodarstwie jednoosobowym, aktualnie jest to 2 066,99 zł, oraz w gospodarstwie wieloosobowym 30%, tj. 1 550,24 zł