Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że od 1 do 15 września 2021 r. trwa nabór wniosków na stypendia szkolne i zasiłki szkolne dla uczniów z terenu miasta Mińsk Mazowiecki.

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2020 poz. 1876 ze zmianami), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także  gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny. 

Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528 zł.

Uchwała Nr VII/55/07 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 23 kwietnia 2007 r.
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego