PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019

W związku z planowanym wydawaniem żywności dla mieszkańców

miasta Mińsk Mazowiecki,

osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.

1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1 056 zł dla osoby w rodzinie,

proszone są o kontakt

do programu FEAD Podprogram 2019

z rejonowym pracownikiem socjalnym

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.