„Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” 2014 r.

      W dniu 1 lipca 2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim rozpoczął realizację szkoleń w ramach projektu pod nazwą „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. 


 Program projektu został podzielony na II etapy:

W I etapie projektu, który będzie realizowany od 1 do 31 lipca 2014 r. beneficjenci uczęszczają na warsztaty ze specjalistami:

Psychologiem – celem warsztatów jest dążenie do samoakceptacji, wiary we własne siły oraz uaktywnienie w sobie motywacji do działania, pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, udzielanie informacji, wskazówek
i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, ustalanie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb społecznych, psychicznych i biologicznych, nabycie umiejętności interpersonalnych i rodzicielsko-wychowawczych, zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania trudności życiowych, nabycie umiejętności komunikowania i skutecznego porozumiewania;

Doradcą zawodowym – celem warsztatów jest zwiększenie motywacji do podjęcia aktywności w poszukiwaniu pracy, upowszechnienie wiedzy o rynku pracy, zasadach poruszania się po nim, oczekiwaniach pracodawców wobec potencjalnych pracowników, nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy, wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby, podniesienie aktywizacji zawodowej, wzrost motywacji i aspiracji zawodowych, przełamanie niechęci do pracy i poczucia bezradności, podjęcie zatrudnienia;

Prawnikiem – celem warsztatów jest poznanie podstawowych praw i obowiązków pracownika, pracodawcy, obywatela, wsparcie w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego (powrót na rynek pracy i aktywizacja zawodowa), w tym poradnictwo specjalistyczne (m.in. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach).

 Specjaliści pracując z beneficjentami wpływają na ich sferę motywacyjną, podnoszą ich samoocenę, pomagają określić i nazwać swoje potrzeby, zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe.

 W II etapie projektu beneficjenci kierowani będą na szkolenia zawodowe zgodnie z własnym wyborem, zainteresowaniami, predyspozycjami zawodowymi z uwzględnieniem potrzeb rynkowych wyłonionych dzięki pracy specjalistów w I etapie realizacji projektu.