Informacje dotyczące realizowanego projektu „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim”.

Główne cele projektu to rozwój osobisty uczestników, zwiększenie ich aktywności społecznej, mobilności środowiskowej
i podniesienie kompetencji rodzicielskich. Projekt realizowany jest w 2011 roku, zaś adresatami są osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Konkretne działania dotyczą w szczególności zapoczątkowania procesu zmiany stylu życia, funkcjonowania w społeczności lokalnej i rodzinie poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Równie ważnym celem projektu jest rozwój form pracy socjalnej MOPS.

Projekt przyczynia się do realizacji celów poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego objęcia osób z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbędnych warunków integracji ze społeczeństwem poprzez skuteczne i nowoczesne usługi świadczone przez instytucje pomocy społecznej.
Planowany ogólny koszt projektu to kwota: 170 000,00 zł.