Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
27 czerwca 2019 r.
imieniny: Marii i Władysława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


          W dniu 1 lipca 2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim rozpoczął realizację szkoleń w ramach projektu pod nazwą „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” współfinansowanego ze środków Unii  Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -  Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. 


     Program projektu został podzielony na II etapy:

W I etapie projektu, który będzie realizowany od 1 do 31 lipca 2014 r. beneficjenci uczęszczają na warsztaty ze specjalistami:

  Psychologiem – celem warsztatów jest dążenie do samoakceptacji, wiary we własne siły oraz uaktywnienie w sobie motywacji do działania, pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych, udzielanie informacji, wskazówek
i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych, ustalanie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb społecznych, psychicznych i biologicznych, nabycie umiejętności interpersonalnych i rodzicielsko-wychowawczych, zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania trudności życiowych, nabycie umiejętności komunikowania i skutecznego porozumiewania;

  Doradcą zawodowym – celem warsztatów jest zwiększenie motywacji do podjęcia aktywności w poszukiwaniu pracy, upowszechnienie wiedzy o rynku pracy, zasadach poruszania się po nim, oczekiwaniach pracodawców wobec potencjalnych pracowników, nabycie wiedzy z zakresu poruszania się na otwartym rynku pracy, wzrost umiejętności autoprezentacji i kreowania własnej osoby, podniesienie aktywizacji zawodowej, wzrost motywacji i aspiracji zawodowych, przełamanie niechęci do pracy i poczucia bezradności, podjęcie zatrudnienia;

  Prawnikiem – celem warsztatów jest poznanie podstawowych praw i obowiązków pracownika, pracodawcy, obywatela, wsparcie  w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego (powrót na rynek pracy i aktywizacja zawodowa), w tym poradnictwo specjalistyczne (m.in. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach).

     Specjaliści pracując z beneficjentami wpływają na ich sferę motywacyjną, podnoszą ich samoocenę, pomagają określić i nazwać swoje potrzeby, zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe.

     W II etapie projektu beneficjenci kierowani będą na szkolenia zawodowe zgodnie z własnym wyborem, zainteresowaniami, predyspozycjami zawodowymi z uwzględnieniem potrzeb rynkowych wyłonionych dzięki pracy specjalistów w I etapie realizacji projektu.

 

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1088297 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO