Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
15 listopada 2018 r.
imieniny: Alberta i Leopolda
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w okresie od 01.06.2014r. do 31.05.2015r. będzie realizował Projekty pt. „ Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć”.


Z uwagi na szerzące się zjawisko przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o dotychczasowe doświadczenie podjął kolejne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Projekt odpowiadając na niezaspokojone potrzeby kładzie główny nacisk na działania profilaktyczne związane z edukacją i poradnictwem oraz wsparciem członków grup roboczych. Projekt skupia się na pięciu działaniach: spotkaniach grup psychoedukacyjnych dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie oraz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w tym zagrożonych przemocą w rodzinie, doradztwie społeczno – prawnym, spotkaniach edukacyjnych, mediacjach  rodzinnych i superwizji.

Oczekiwane rezultaty Projektu to spadek liczby osób dotkniętych przemocą w rodzinie , wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy oraz wdrożenie systemu wsparcia dla przedstawicieli instytucji realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni : pedagoga, mediatora i superwizora pracy socjalnej.

 

Kontakt z koordynatorem Projektu – panią Agnieszką Słońską Tel.25 7520508

Projekt współfinansowany z Funduszy Norweskich.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Informacje związane z działalnością komisji można uzyskać bezpośrednio pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

Link       

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy "

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

Jesteś 982691 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO