Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
19 stycznia 2020 r.
imieniny: Henryka i Mariusza
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w okresie od 1.06.2014r. do 31.05.2015r. realizował projekt pt. „Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć” w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, którego operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.


Całkowity koszt budżetu opiewał na kwotę 95.878 zł. Z czego wartość wkładu własnego Wnioskodawcy wyniosła 14.381 zł. Pozostała kwota 81.497 zł pochodzi ze wsparcia funduszy norweskich.

Projekt był adresowany do kobiet doznających przemocy oraz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,
w tym zagrożonych przemocą w rodzinie z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Skupiał się on na pięciu działaniach :

1)   utworzeniu 2 grup psychoedukacyjnych dla kobiet oraz dla dzieci i młodzieży dotkniętych przemocą w rodzinie;

2)  prowadzeniu doradztwa społeczno – prawnego poprzez pocztę elektroniczną (indywidualne konsultacje były świadczone przez psychologa, prawnika, pracownika socjalnego, pedagoga);

3)  spotkań edukacyjnych adresowanych do rodziców objętych pomocą Ośrodka w związku z doświadczaniem przemocy w rodzinie i przeżywaniem trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych;

4)   mediacji rodzinnych;

5)   superwizji jako systemu wsparcia dla członków grup roboczych.

 

W okresie realizacji projektu odbyło się :

Grupy psychoedukacyjne

-   20 spotkań grupy psychoedukacyjnej dla kobiet doświadczających przemocy z problemem alkoholowym w rodzinach prowadzonych przez doświadczonych psychologów. Obejmowały one również spotkania z członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego, policjantem i prawnikiem oraz indywidualne konsultacje z psychologiem.

o   Liczba uczestników - 27 kobiet

-    16 trzygodzinnych spotkań grupy psychoedukacyjnej dla dzieci w wieku 7-12 lat, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, w tym rodzin dotkniętych przemocąo   Liczba uczestników - 22 dzieci.  

Doradztwo społeczno - prawne

-   Doradztwo społeczno – prawne czyli indywidualne konsultacje świadczone przez psychologa, prawnika, pedagoga i pracownika socjalnego dla osób zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie przy pomocy poczty elektronicznej

o   Liczba udzielonych porad – 5

Spotkania edukacyjne

-     6 spotkań edukacyjnych dla osób z rodzin przeżywających trudności w celu zdobycia wiedzy na temat przemocy w rodzinie, rozwinięcia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i podniesienia świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny. Dnia 12.05.2015r. odbyła się wycieczka edukacyjno – informacyjna dla jej uczestników - 9 osób chętnych .

o   Liczba uczestników spotkań edukacyjnych – 21 osób.

Mediacje rodzinne

-     spotkania rodzin będących w trakcie konfliktu z mediatorem rodzinnym.

o   Liczba uczestników - 19 osób.

Superwizja

-     9 spotkań członków grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z superwizorem.

o   Liczba uczestników – 38 osób (w tym 22 pracowników MOPS). 

 

Na przestrzeni jednego roku funkcjonowania Projektu z różnych form wsparcia skorzystało łącznie 117 osób.

Zgodnie z założeniami Projektu 350 osób miało skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa. Założenia te zostały spełnione.

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1204000 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO