Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
27 czerwca 2019 r.
imieniny: Marii i Władysława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w okresie od 01.06.2014r. do 31.05.2015r. realizuje projekt pt. „Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć”.     Przemoc jako zjawisko społeczne istnieje od zawsze i od zawsze jest postrzegana negatywnie.  Wraz z upływem czasu dochodzą coraz nowsze jej formy i różnorodne formy zapobiegania jej występowaniu. Należy pamiętać, że przemoc to nie tylko naruszenie nietykalności cielesnej ale także poniżanie, krytykowanie, wyzwiska i demoralizacja oraz zmuszanie do wykonywania różnych czynności wbrew sobie  a także zaniedbania w stosunku do dziecka i wiele innych form zachowań nieakceptowanych społecznie. Pamiętajmy, że polskie prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Odpowiedzią na pytanie jak zapobiegać przemocy w rodzinie? jest Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pt. „Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć”.

Będzie on realizowany w ramach Funduszu Małych Grantów dla Programu PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, którego operatorem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Całkowity koszt budżetu opiewa na kwotę 95.878,00 zł. Z czego wartość wkładu własnego Wnioskodawcy wynosi 14.381,00 zł. Pozostała kwota 81.497,00 zł pochodzi ze wsparcia funduszy norweskich.

Z uwagi na szerzące się zjawisko przemocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w oparciu o dotychczasowe doświadczenia podjął kolejne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie odpowiadając na społeczne potrzeby założone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012 – 2016.

Projekt główny nacisk kładzie na działania profilaktyczne związane z edukacją i poradnictwem kobiet doznających przemocy oraz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym zagrożonych przemocą w rodzinie z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz wsparciem członków grup roboczych.

Projekt skupia się na 5 działaniach:

1. Spotkania grup psychoedukacyjnych dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie oraz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych dotkniętych przemocą.

2. Doradztwo społeczno – prawne czyli indywidualne konsultacje świadczone przez psychologa, prawnika, pedagoga i pracownika socjalnego dla osób zagrożonych oraz dotkniętych przemocą w rodzinie przy pomocy poczty elektronicznej.

3. Spotkania edukacyjne – cykl 6 spotkań z pedagogiem dla osób z rodzin przeżywających trudności w celu zdobycia wiedzy na temat przemocy w rodzinie, rozwinięcia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i podniesienia świadomości w zakresie funkcjonowania rodziny.

4.  Mediacje rodzinne -  cykl spotkań mediatora z rodzinami będącymi w konflikcie.

5.  Superwizja  - cykl spotkań członków Grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  miasta Mińsk Mazowiecki z superwizorem.

     Oczekiwane rezultaty Projektu to spadek liczby osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie skutków płynących ze stosowanie przemocy oraz wdrożenie systemu wsparcia dla przedstawicieli instytucji realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


 


Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1088306 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO