Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
24 sierpnia 2019 r.
imieniny: Jerzego i Bartłomieja
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w okresie od 1.06.2014r. do 31.05.2015r. będzie realizował projekt pt. „ Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy ze względu na płeć”.

 

       


Zwiększająca  się liczba przypadków  przemocy w rodzinie w mieście Mińsk Mazowiecki  spowodowała podjęcie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  kolejnych  działań w zakresie przeciwdziałaniu im. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia płynące także z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ośrodku powstał projekt, który uzyskał aprobatę operatora Funduszy Norweskich, którym jest MPiPS. Projektu jest odpowiedzią na oczekiwania społeczności lokalnej, kładzie główny nacisk na działania profilaktyczne związane z edukacją i poradnictwem oraz wsparciem członków grup roboczych powoływanych w ramach procedury Niebieskie Karty. Projekt skupia się na pięciu działaniach:  spotkaniach grup psychoedukacyjnych dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie oraz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w tym zagrożonych przemocą w rodzinie, doradztwie społeczno – prawnym, spotkaniach edukacyjnych, mediacjach  rodzinnych i superwizji dla członków grup roboczych.

Oczekiwane rezultaty Projektu to spadek liczby osób dotkniętych przemocą w rodzinie, wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie skutków płynących ze stosowania przemocy oraz wdrożenie systemu wsparcia dla przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 W ramach projektu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudni : pedagoga, mediatora i superwizora pracy socjalnej.

 Kontakt z koordynatorem projektu – pod numerem telefonu:25 752 05 08.

Projekt współfinansowany z Funduszy Norweskich.

 

                   

                                 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1118308 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO