Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
05 czerwca 2020 r.
imieniny: Walerii i Bonifacego
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim zachęca osoby zainteresowane do skorzystania  ze wsparcia oferowanego przez Dom Dziennego Pobytu Dla Osób Starszych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-PraskiejDom Dziennego Pobytu Caritas DWP jako placówka dziennego wsparcia udziela pomocy osobom starszym i samotnym w ramach usprawniania psychoruchowego, psychofizycznego i socjalnego:

- umożliwia  udział w zajęciach organizowanych przez Dom Dziennego Pobytu poprzez dowożenie i odwożenie uczestników,

- zapewnia potrzeby bytowe i wyżywienie,

- udziela pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

- umożliwia udział w terapii zajęciowej,

- podnosi sprawność i aktywność uczestników,

- zabezpiecza  potrzeby kulturalne,

- rozwija kontakt z rodziną i środowiskiem,
- organizuje spędzanie w sposób ciekawy i pożyteczny  swojego wolnego czas.


Dom Dziennego Pobytu dla Osób Starszych mieści się przy ul. Granicznej 18 w Mińsku Mazowieckim.

 

Bezpłatne korzystanie z oferty Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych przewidziane jest dla osób:

- w przypadku osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 460,55 zł.

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 547,41 zł.

W przypadku posiadania wyższego dochodu odpłatność reguluje 

Uchwała NR XXXV/297/09 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2009r. oraz Zarządzenie NR 11/2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim z dnia 1 lutego 2013r.

Szczegółowych informacji na temat działalności Domu Dziennego Pobytu oraz niezbędnych formalności związanych ze skierowaniem oraz odpłatnością można uzyskać :

w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
lub pod nr telefonu (025) 758 22 24 i (025) 752 12 64

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1286176 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO