Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
05 czerwca 2020 r.
imieniny: Walerii i Bonifacego
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Rok 2012 został ogłoszony w krajach Unii Europejskiej Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.


W Polsce rok 2012 zaowocował przyjęciem 24 sierpnia przez Radę Ministrów „Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013”. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia seniorów dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną. Na jego realizację  przeznaczono 20 mln zł w roku 2012 i 40 mln zł w roku 2013.


Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 czerwca 2013 r. Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych na zadania realizowane w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. oraz umów dwuletnich na zadania realizowane w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.


Priorytety Programu, który będzie składał się z komponentu systemowego ( długookresowego ) oraz konkursowego ( krótkofalowego ), to edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz zewnętrzne  usługi społeczne. 


W związku z powyższym 25 października br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi na temat ewentualnych form współpracy oraz wykorzystania możliwości jakie stwarza „Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013”.


Ośrodek, będąc jednostką samorządu terytorialnego, może uczestniczyć w realizacji Programu jako partner organizacji pozarządowej.


W rozmowach wzięli udział przedstawiciele „Caritas” Archidiecezji Warszawsko-Praskiej, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Mińsku Mazowieckim, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Niedostosowanych Społecznie „Sigma”, Stowarzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Mewa-Kamień” oraz Związku Kombatantów Armii Krajowej Obwodu „Mewa-Kamień”.


Spotkaniu towarzyszyła przebiegająca w bardzo dobrej atmosferze, ciekawa
i konstruktywna dyskusja.


Rozmowy zakończyły się wspólną deklaracją wypracowania propozycji oraz podjęcia konkretnych działań na rzecz wykorzystania środków przewidzianych w „Rządowym Programie na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013”.


Zapraszamy do galerii.

 

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1286182 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO