Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
05 czerwca 2020 r.
imieniny: Walerii i Bonifacego
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.
Dzienny Dom Opieki Medycznej

Głównym celem projektu jest stworzenie stacjonarnej placówki świadczącej dzienne usługi z zakresu pobytu, opieki, pielęgnacji, rehabilitacji, edukacji dla pacjentów głównie po 65 r.ż. po przebytej w ciągu ostatnich 12 miesięcy hospitalizacji. Efektem świadczonych usług ma być poprawa stanu zdrowia pacjentów i samodzielności życiowej


jak również zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym. Realizacja celu głównego przyczyni się do rozwoju nowych form dziennej opieki, zapobiegających umieszczaniu

osób zależnych w zakładach stacjonarnych, ponadto:

-Zapewni właściwą opiekę nad osobami niesamodzielnymi i starszymi,

-Umożliwi pełnienie ról społecznych i zawodowych przez te osoby jak również ich opiekunów,

-Poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie medycznej opieki pozaszpitalnej, poprawi jakość zarządzania finansowego w ochronie zdrowia;

-Wpłynie na rozwój sektora usług medycznych świadczonych w warunkach zbliżonych do domowych,

-Zwiększy dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej skierowanej do osób niesamodzielnych

-Zmniejszy liczbę ponownych hospitalizacji

-Pozwoli na przygotowanie pacjenta i rodziny do życia z niepełnosprawnością oraz samoopieki.

Grupa docelowa:

1. Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o. o., jest wnioskodawcą i organizatorem domu dziennej opieki medycznej (dalej skrót DDOM), poprzez rozszerzenie profilu działalności

o wsparcie dedykowane DDOM sformalizowane uzyskaniem rozszerzeniem wpisu do rejestrów podmiotów leczniczych o kod 2200 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia

z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów.
2. Grupą docelową jest 80 osób ( w tym 48 kobiet i 32 mężczyzn) w tym co najmniej 60 osób w wieku powyżej 65 lat zamieszkujących powiat miński, które są bezpośrednio po hospitalizacji

i ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności

oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, oraz pacjenci, którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego. Ze wsparcia wyłączone będą

osoby korzystające ze świadczeń z zakresu pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji leczniczej oraz osoby z chorobą

psychiczną lub uzależnieniem.

Zadania:
1. Utworzenie DDOM w Mińsku Mazowieckim
2. Funkcjonowanie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Mińsku Mazowieckim
3. Działania edukacyjne.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:
1. Liczba zdeinstytucjonalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach program – 14 szt.
2. Liczba pacjentów, którzy zostali objęci opieką i ukończyli leczenie- 69 osób,
3. Liczba pacjentów u których w wyniku sprawowanej opieki nastąpiła poprawa stanu zdrowia oraz ogólnej samodzielności życiowej – 69 osób
4. Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi – 1

Finansowanie przedsięwzięcia:

Umowa nr POWR.05.02.00-00-0119/15-00/2111/665
Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 869 913,12 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 130 086,88 zł
Wkład własny Centrum Medyczno- Diagnostyczne Sp. z o.o.: 32 170,29 zł

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1286183 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO