Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
27 czerwca 2019 r.
imieniny: Marii i Władysława
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego mogą korzystać ze świadczeń pieniężnych, rzeczowych i usługowych  realizowanych zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w placówkach o charakterze dziennym lub całodobowym, o ile nie mogą zaspokoić swoich niezbędnych potrzeb życiowych we własnym zakresie.

Zadania w zakresie pomocy społecznej, organizację pomocy społecznej, a także rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.


FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ
Świadczenia pieniężne:
zasiłek stały,
zasiłek okresowy,
zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
pomoc pieniężna na pokrycie wydatków związanych z nauką polskiego dla osób mających status uchodźcy,
wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.
Świadczenia niepieniężne:
praca socjalna,
bilet kredytowany,
składki na ubezpieczenie zdrowotne,
składki na ubezpieczenie społeczne,
pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
sprawienie pogrzebu,
poradnictwo specjalistyczne (w szczególności psychologiczne i rodzinne),
interwencja kryzysowa - działania podejmowane na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, mające na celu zapobieganie pogłębianiu się występujących dysfunkcji,
udzielanie schronienia (w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych),
posiłek,
usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodkach wsparcia,
pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.
ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Pomoc społeczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163) oraz aktów wykonawczych (rozporządzeń) do ustawy. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na tym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej, w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej;
PRAWO DO ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH Z POMOCY SPOŁECZNEJ PRZYSŁUGUJE: osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 634 zł ( netto), zwanym „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514 zł (netto),
zwanym kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”, rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej „kryterium dochodowym rodziny przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów społecznych wymienionych wyżej (wskazanych w art. 7 pkt 2–15 ustawy o pomocy społecznej). Osoby i rodziny, których dochód przekracza kryterium dochodowe, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą korzystać ze świadczeń pomocy społecznej, natomiast rodzaj, forma i ewentualna odpłatność za świadczenia będą uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej osoby lub rodziny. Do dochodów nie wlicza się: alimentów świadczonych przez osoby w rodzinie na rzecz innych osób;  jednorazowych świadczeń socjalnych; świadczeń w naturze; świadczenia pieniężnego w postaci składki na ubezpieczenie społeczne, opłacanej przez ośrodki pomocy społecznej; pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych; dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego. W razie wystąpienia rażących dysproporcji między wysokością dochodu a rzeczywistą sytuacją majątkową stwierdzoną przez pracownika socjalnego, kierownik ośrodka pomocy społecznej może odmówić przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
OBOWIĄZKI OSÓB I RODZIN UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC SPOŁECZNĄ Osoby lub rodziny, korzystające z pomocy społecznej, zobowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym lub asystentem rodziny w rozwiązywaniu trudnej sytuacji życiowej, m.in.: odmowa zawarcia kontraktu socjalnego lub niedotrzymywanie jego postanowień; nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną; nieuzasadniona odmowa podjęcia lub przerwanie szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych; odmowa lub przerwanie udziału w działaniach w zakresie integracji społecznej realizowanych w ramach Programu Aktywizacja i Integracja ; nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną; mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Osoby i rodziny, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, są zobowiązane poinformować pracownika socjalnego o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń. Świadome wprowadzenie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz uznanie pobranych świadczeń za nienależnie. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi, niezależnie od dochodu rodziny.
TRYB UDZIELANIA POMOCY SPOŁECZNEJ Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest na wniosek osoby zainteresowanej, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Ośrodek przyjmuje także wszelkie zgłoszenia od osób, instytucji i organizacji społecznych, dotyczące konieczności udzielania pomocy każdej osobie lub rodzinie na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej i niezdolnej do samodzielnego zaspokajania np. potrzeb bytowych. Pomoc społeczna może być udzielana również z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej pełnomocnika. Wniosek o przyznanie pomocy należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A tel./fax 25 758 22 24, w punkcie Biura Obsługi Klienta lub do właściwego rejonowego pracownika socjalnego,
w godzinach pracy Ośrodka:
w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 8.00 - 16.00,
w środy w godzinach 8.00 - 17.00,
w piątki w godzinach 8.00 - 15.00,
drogą elektroniczną adres e-mail: mops@mopsmm.pl
lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim. Podstawą udzielenia pomocy jest środowiskowy wywiad rodzinny sporządzony w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby lub rodziny ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej. Wywiad przeprowadza się w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie pilnych w terminie 2 dni. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej lub na jego aktualizacje przez osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej
stanowi podstawę do odmowy przyznania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ponadto Ośrodek ustala, w drodze wywiadu środowiskowego, sytuację osób zobowiązanych do alimentacji, na rzecz osób ubiegających się o świadczenia pomocy społecznej (mieszkającego oddzielnie małżonka, rodziców, dziadków, dorosłych dzieci lub wnuków) oraz możliwości świadczenia przez te osoby pomocy. Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie w oparciu o informacje ustalone w wywiadzie oraz dokumenty i oświadczenia niezbędne do rozpatrzenia wniosku, określające sytuację: rodzinną, zdrowotną, mieszkaniową, majątkową i zawodową. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy. Kontrakt socjalny W celu określenia sposobu współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby lub rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej pracownik socjalny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej może zawrzeć kontrakt socjalny z tą osobą lub rodziną, w celu wzmocnienia aktywności i samodzielności życiowej, zawodowej lub przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej. Osoba występująca o pomoc powinna udokumentować pracownikowi socjalnemu swoją sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową. Zakończenie postępowania następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji administracyjnej. Decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy, wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowanego, które nie wymagają wydania decyzji administracyjnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje prawo odwołania się do organu drugiej instancji - Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka. Odwołania można złożyć w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.
POTWIERDZENIE PRAWA DO KORZYSTANIA ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
Osoby fizyczne nie objęte powszechnym – obowiązkowych i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, które ukończyły 18 rok życia mi nie są w okresie ciąży, porodu i połogu,
posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające kryterium dochodowe, co do których nie stwierdzono dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny mają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.
Podstawę prawną wydania decyzji w tej sprawie stanowią:
ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1088305 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO