Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
26 marca 2019 r.
imieniny: Teodora i Emanuela
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl
Rzecznik prasowy MOPS: rzecznik@mopsmm.pl 
Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

 W czerwcu 2017 r. zespół monitorujący realizację „Programu Wspierania Rodziny w Mieście Mińsk Mazowiecki na lata 2016- 2018” we współpracy z psycholog Mileną Pyrzanowską, realizował projekt socjalny „AKADEMIA RODZICA”, wynikający z zadań zawartych w w/w programie. Projekt skierowany był do wszystkich rodziców odczuwających potrzebę „usprawnienia”  swojej kondycji rodzicielskiej w obszarze zaradności i skuteczności działań opiekuńczo - wychowawczych wobec własnych dzieci, ale też adresowane do rodziców szczególnie  potrzebujących wzmocnienia i wsparcia.  


W ramach projektu zostały przeprowadzone 4 warsztaty:

1.      „Ja – rodzic, ja - dziecko czyli dwie perspektywy spojrzenia na jedną rzecz”

Celem spotkania było opanowanie przez rodziców sztuki porozumiewania się z własnym dzieckiem, kształtowanie umiejętności akceptowania przez rodziców uczuć i stanów emocjonalnych dziecka, a także wykształcenie umiejętności zrozumienia i nazywania uczuć przeżywanych przez dziecko.  

2.      „Nasz rodzinny czas”

Warsztat miał na celu pokazanie istoty wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny, roli jaką ogrywa czas i uwaga rodzica w rozwoju dziecka oraz relacji rodzic – dziecko. Ponadto uczestnicy dowiedzieli się jaką rolę pełni zabawa w życiu dziecka oraz dlaczego warto opracować rodzinny porządek dnia zgodnie z potrzebami poszczególnych jej członków i w jaki sposób można to zrobić.

3.      „Mam świadomość, mam wiedzę - czyli prawa i obowiązki względem dzieci”

Założeniem warsztatu było usystematyzowanie wiedzy i doświadczeń rodziców w zakresie praw i obowiązków dziecka, a także uświadomienie im konieczności przestrzegania tych praw oraz stawiania dzieciom czytelnych granic i wprowadzania jasno sprecyzowanych zasad. Ponadto, poprzez przeprowadzane ćwiczenie, prowadzący dążyli do uświadomienia uczestnikom, że dzieci i młodzież również mają potrzebę wyrażania swoich myśli i poglądów, akceptacji, bycia słuchanym, a zadaniem rodziców jest zaspokajanie również i tej potrzeby.

4.      „Nasz dobry czas- spotkanie rodzinne”

Cykl warsztatów zakończyło spotkanie rodzinnym, podczas którego rodzicom towarzyszyły ich dzieci. Ćwiczenia i zabawy przeprowadzane podczas warsztatu miały na symboliczne zintegrowanie rodzin, celu zacieśnienie więzi rodzinnych, a także ukazanie, że wspólnie spędzany czas może być zarówno dla dzieci, jak i rodziców okazją do wspaniałej zabawy, formą odpoczynku oraz sposobem na zaspokajanie potrzeby bliskości, akceptacji i przynależności. 

W warsztatach „Akademia Rodzica” łącznie wzięło udział 32 osoby, w tym 15 rodziców oraz 17 dzieci.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za aktywny udział, owocną współpracę oraz otwartość na dzielenie własnym doświadczeniem i spostrzeżeniami dotyczącymi wychowania dziecka !!!

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Link 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123


Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn Stowarzyszenia " Pomocna Dłoń"

Kąty Borucza 48 A
05-307 Dobre
tel.
 22 760 41 14

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Jesteś 1043284 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO