Przejdź do treści

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
24 października 2020 r.
imieniny: Rafała i Marcina
A  A  A  Widok standardowy  żółty tekst, czarne tło 
Mapa strony
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel/fax 25 758 22 24
adresy e-mail:
mops@mopsmm.pl, dyrektor@mopsmm.pl

Misją Ośrodka jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym mieszkańców Miasta poprzez wspieranie ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb umożliwiających życie w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

Aktualności

03.09.2020
Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego będącego w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

25.08.2020

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W MIŃSKU MAZOWIECKIM INFORMUJE :

 

 OD 1 DO 15 WRZEŚNIA 2020 r.

 

TRWA  NABÓR WNIOSKÓW NA STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI

 

SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z TERENU MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

 

STYPENDIUM SZKOLNE może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ustalonych na zasadach określonych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2019 poz. 1507z późn. zm.), w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także  gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe w przypadku ubiegania się o zasiłek szkolny. 

Obecnie miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 528 zł.

 

25.08.2020
Miejski Ośodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został ogłoszony pisemny przetarg na wykonanie zadania: Świadczenie opieki wytchnieniowej w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020.
 

30.06.2020

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim jest czynny w godzinach:

Poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 – 16.00

Środa: 8.00 – 17.00

Piątek: 8.00 – 15.00

29.06.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

uprzejmie informuje osoby zakwalifikowane do otrzymania pomocy

żywnościowej, że w miesiącu lipcu 2020 r. będzie wydawana żywność  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2019 (FEAD) według poniższego harmonogramu w dniach:

 

1 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 - 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 1

Rejon pracy socjalnej nr 6

Rejon pracy socjalnej nr 12

 

2 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 - 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 2

Rejon pracy socjalnej nr 5

Rejon pracy socjalnej nr 11

 

3 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 - 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 3

Rejon pracy socjalnej nr 8

Rejon pracy socjalnej nr 9

 

6 lipca 2020 r. w godzinach 10:00 - 12:00

Rejon pracy socjalnej nr 4

Rejon pracy socjalnej nr 7

 Rejon pracy socjalnej nr 10

 

w magazynie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów

przy ul. Piłsudskiego 27 w Mińsku Mazowieckim.

Strona   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Miejski Punkt Konsultacyjny

"STOP przemocy " działający przy MOPS w Mińsku Mazowieckim

ul. Kościuszki 25A 

tel. 25 758 22 24

e-mail: mops@mopsmm.pl 

oferuje: 

- Poradnictwo medyczne

- Poradnictwo z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

- Poradnictwo rodzinne

Porady i konsultacje są bezpłatne.


Punkt Wsparcia Dziecka i Rodziny

Mińsk Mazowiecki 

ul. Piłsudskiego 24

zapisy: 

tel.  756 31 98

758 00 46

e-mail: dps@mopsmm.pl

oferuje:

- Poradnictwo wychowawcze

- Poradnictwo pedagogiczne

- Poradnictwo logopedyczne

- Poradnictwo prawne

- Poradnictwo psychologiczne 

 

Mińskie Centrum Profilaktyki

Mińsk Mazowiecki, ul.Tuwima 1 

tel.25 758 02 52

e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Graniczna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 47 12
tel. interwencyjny: 698 749 389 

Czynny całą dobę.


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  

"Niebieska  Linia" 

800 120  002


Ogólnopolski Telefon Kryzysowy
116 123

 

Bezpłatna linia pomocy dla dzieci i młodzieży - 116 111

 

Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988 

 

Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148 

 

Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12 

 

Pomoc telefoniczna dla rodziców i nauczycieli w sprawie 

bezpieczeństwa dzieci 

bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. 

tel. 800 100 100

e-mail: pomoc@800100100.pl

 

Centrum wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Telefoniczne Centrum Wsparcia:  

800 70 2222 

e-mail: porady@liniawsparcia.pl 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowiecki 
Tel/Fax. 25 756 40 26
www.pcpr-minskmaz.pl


 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania 
o Niepełnosprawności
ul. Konstytucji 3 Maja 16
05 - 300 Mińsk Mazowieck
Tel. 25 756 40 01


 

Dom Dziennego Pobytu dla osób Starszych Diecezji Warszawsko-Praskiej

05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Graniczna 18
tel. 25 758 27 25
ddp.minsk@caritas.pl


Jesteś 1368885 osobą odwiedzającą naszą stronę
Created by ARISCO